Wazas (Técnicas)

5º KIU – FAIXA AMARELA

1 – MAE KAITEN UKEMI
2 – USHIRO KAITEN UKEMI
3 – USHIRO HANTEN UKEMI
4 – TENKAM-HO – ATRAS – TS
5 – TENKAM-HO – FRENTE – TS
6 – AIHAMI KATATE-TORI DAÍ ITIKYO OMOTE – TS
7 – AIHANMI KATATE-TORI DAÍ ITIKYO URA-TS
8 – AIHANMI KATATE-TORI SHIHO-NAGUE OMOTE-TS
9 – AIHANMI KATATE-TORI SHIHO-NAGUE URA-TS
10 – SHOMEN-UTI DAÍ ITIKYO OMOTE
11 – SHOMEN-UTI DAÍ ITIKYO URA
12 – SHOMEN-UTI IRIMI-NAGUE OMOTE
13 – SHOMEN-UTI IRIMI-NAGUE URA
14 – SUWARI-WAZA KOKYUHO-TS

4º KIU – FAIXA ROXA

1 – SUWARI-WAZA SHOMEN-UTI DAÍ-ITIKYO OMOTE
2 – SUWARI-WAZA SHOMEN-UTI DAÍ-ITIKYO URA
3 – KATA-SODE-TORI DAÍ-NIKYO OMOTE-TS
4 – KATA-SODE-TORI DAÍ-NIKYO URA-TS
5 – KATA-DORI DAÍ-SANKYO OMOTE-TF
6 – KATA-DORI DAÍ-SANKYO URA-TF
7 – GYAKUHANMI KATATE-TORI DAÍ YONKYO OMOTE-TS
8 – GYAKUHANMI KATATE-TORI DAÍ YONKYO URA-TS
9 – GYAKUHANMI KATATE-TORI IRIMI-NAGUE OMOTE-TF
10 – GYAKUHANMI KATATE-TORI IRIMI-NAGUE URA-TF
11 – GYAKUHANMI KATATE-TORI SHIHO-NAGUE OMOTE-TS
12 – GYAKUHANMI KATATE-TORI SHIHO-NAGUE URA-TS
13 – TATI-WAZA KOKYUHO-TS

3º KIU – FAIXA VERDE

1 – SUWARI-WAZA SHOMEN-UTI DAÍ-SANKYO OMOTE
2 – SUWARI-WAZA SHOMEN-UTI DAÍ-SANKYO URA
3 – SUWARI-WAZA KATA-DORI DAÍ-YONKYO OMOTE-TS
4 – SUWARI-WAZA KATA-DORI DAÍ-YONKYO URA-TS
5 – YOKOMEN-UTI KIRIOROSHI SHIHO-NAGUE OMOTE
6 – YOKOMEN-UTI KIRIKAESHI SHIHO-NAGUE URA
7 – YOKOMEN-UTI KIRIKAESHI IRIMI-NAGUE OMOTE
8 – YOKOMEN-UTI KIRIOROSHI IRIMI-NAGUE URA
9 – MUNA-TORI DAI-NIKYO OMOTE-TS
10 – MUNA-TORI DAI-NIKYO UDEHISHIGI-T
11 – SHOMEN-TSUKI DAÍ ITIKYO OMOTE
12 – SHOMEN-TSUKI DAÍ ITIKYO URA
13 – SHOMEN-TSUKI KOTEGAESHI OMOTE
14 – SHOMEN-TSUKI KOTEGAESHI URA
15 – HANMI-HANDATI GYAKUHANMI KATATE-TORI SHIHO-NAGUE OMOTE-TS
16 – HANMI-HANDATI GYAKUHANMI KATATE-TORI SHIHO-NAGUE URA-TS

2º KYU – FAIXA AZUL

1 – USHIRO-KUBI-SHIME TENKAN-OTOSHI-TS
2 – USHIRO-KUBI-SHIME DAÍ-ITIKYO OMOTE-TS
3 – USHIRO–RYOKATA-TORI DAÍ SANKYO OMOTE-TS
4 – USHIRO–RYOKATA-TORI DAÍ SANKYO URA-TS
5 – USHIRO-RYOTE-TORI DAÍ-YONKYO OMOTE-TS
6 – USHIRO-RYOTE-TORI DAÍ-YONKYO URA-TS
7 – USHIRO-KUBI-SHIME DAÍ-NIKYO URA-TF
8 – USHIRO-KUBI-SHIME IRIMI-NAGUE URA-TF
9 – USHIRO–RYOKATA-TORI KOTEGAESHI-TF
10 – USHIRO–RYOTE-TORI KOTEGAESHI-TF
11 – USHIRO–RYOTE-TORI SHIRO-NAGUE OMOTE-TF
12 – USHIRO–RYOTE-TORI JYUJIGARAMI-NAGUE-TF
13 – RYOTE-TORI TENTI-NAGUE OMOTE-TS
14 – RYOTE-TORI TENTI-NAGUE URA-TS
15 – SHOMEN-TSUKI IRIMI-NAGUE OMOTE
16 – SHOMEN-TSUKI IRIMI-NAGUE URA
17 – GYAKUHANMI KATATE-TORI UTI MAWASHI KAITEN-NAGUE OMOTE-TS
18 – GYAKUHANMI KATATE-TORI UTI MAWASHI KAITEN-NAGUE URA-TS
19 – GYAKUHANMI KATATE-TORI SOTO MAWASHI KAITEN-NAGUE URA-TF
20 – AIHAMI KATATE-TORI JIYUWAZA (10 WAZAS)-TF

1º KYU – FAIXA MARROM

1 – 15 WAZAS DO 5 A 2 KYU – ESCOLHIDO PELO JUIZ
2 – KATATE-RYOTE-MOTI KOSHI-NAGUE-TS
3 – KATATE-RYOTE-MOTI MAE-KAITEN DAÍ-ITIKYO URA -TS
4 – SHOMEN-UTI SHIHO-NAGUE OMOTE
5 – SHOMEN-TSUKI SHIHO-NAGUE URA
6 – KATATE-RYOTE-MOTI JIYU-WAZA (15 WAZAS)-TF

1 º DAN – FAIXA PRETA

1 – 20 WAZAS DO 5 A 1 KYU
2 – TANTO-TORI YOKOMEN-UTI KIRIKAESHI DAI GOKYO URA
3 – TANTO-TORI SHOMEN-TSUKI DAÍ-GOKYO OMOTE
4 – TANTO-TORI SHOMEN-TSUKI KOTEGAESHI
5 – TANTO-TORI SHOMEN-TSUKI UDE HISHIGUI
6 – KEN SUBURI 1 A 7
7 – JO SUBURI 1 A 20
8 – JO SUBURI 31
9 – KATATE-TORI JIYO- WAZA (20 WAZAS)

Jo Suburi ( 20 Técnicas com Bastão)

1 – CHOKU ZUKI
2 – KAESHI ZUKI
3 – USHIRO ZUKI
4 – TSUKI GEDAN GAESHI
5 – TSUKI JODAN GAESHI
6 – SHOMEN UCHI KOMI
7 – RENZOKU UCHI KOMI
8 – MEN UCHI GEDAN GAESHI
9 – MEN UCHI USHIRO TSUKI
10 – GYAKU YOKOMEN USHIRO TSUKI
11 – KATATE GEDAN GAESHI
12 – TOOMA KATATE UCHI
13 – KATATE HACHI NO JI GAESHI
14 – HASSO GAESHI UCHI
15 – HASSO GAESHI TSUKI
16 – HASSO GAESHI USHIRO TSUKI
17 – HASSO GAESHI USHIRO UCHI
18 – HASSO GAESHI USHIRO BARAI
19 – HIDARE NAGARE GAESHI UCHI
20 – MIGI NAGARE GAESHI TSUKI

KEN SUBURI

1 – KEN SUBURI ITI
2 – KEN SUBURI NI
3 – KEN SUBURI SAN
4 – KEN SUBURI YON
5 – KEN SUBURI GO
6 – KEN SUBURI ROKU
7 – KEN SUBURI NANA