Wazas (Técnicas)

5º KIU – FAIXA AMARELA

1 – MAE KAITEN UKEMI

2 – USHIRO KAITEN UKEMI

3 – USHIRO HANTEN UKEMI

4 – TENKAM-HO – ATRAS – TS

5 – TENKAM-HO – FRENTE – TS

6 – AIHAMI KATATE-TORI DAÍ ITIKYO OMOTE – TS

7 – AIHANMI KATATE-TORI DAÍ ITIKYO URA-TS

8 – AIHANMI KATATE-TORI SHIHO-NAGUE OMOTE-TS

9 – AIHANMI KATATE-TORI SHIHO-NAGUE URA-TS

10 – SHOMEN-UTI DAÍ ITIKYO OMOTE

11 – SHOMEN-UTI DAÍ ITIKYO URA

12 – SHOMEN-UTI IRIMI-NAGUE OMOTE

13 – SHOMEN-UTI IRIMI-NAGUE URA

14 – SUWARI-WAZA KOKYUHO-TS

4º KIU – FAIXA ROXA

1 – SUWARI-WAZA SHOMEN-UTI DAÍ-ITIKYO OMOTE

2 – SUWARI-WAZA SHOMEN-UTI DAÍ-ITIKYO URA

3 – KATA-SODE-TORI DAÍ-NIKYO OMOTE-TS

4 – KATA-SODE-TORI DAÍ-NIKYO URA-TS

5 – KATA-DORI DAÍ-SANKYO OMOTE-TF

6 – KATA-DORI DAÍ-SANKYO URA-TF

7 – GYAKUHANMI KATATE-TORI DAÍ YONKYO OMOTE-TS

8 – GYAKUHANMI KATATE-TORI DAÍ YONKYO URA-TS

9 – GYAKUHANMI KATATE-TORI IRIMI-NAGUE OMOTE-TF

10 – GYAKUHANMI KATATE-TORI IRIMI-NAGUE URA-TF

11 – GYAKUHANMI KATATE-TORI SHIHO-NAGUE OMOTE-TS

12 – GYAKUHANMI KATATE-TORI SHIHO-NAGUE URA-TS

13 – TATI-WAZA KOKYUHO-TS

3º KIU – FAIXA VERDE

1 –  SUWARI-WAZA SHOMEN-UTI DAÍ-SANKYO OMOTE

2 –  SUWARI-WAZA SHOMEN-UTI DAÍ-SANKYO URA

3 –  SUWARI-WAZA KATA-DORI DAÍ-YONKYO OMOTE-TS

4 –  SUWARI-WAZA KATA-DORI DAÍ-YONKYO URA-TS

5 –  YOKOMEN-UTI KIRIOROSHI SHIHO-NAGUE OMOTE

6 –  YOKOMEN-UTI KIRIKAESHI SHIHO-NAGUE URA

7 –  YOKOMEN-UTI KIRIKAESHI IRIMI-NAGUE OMOTE

8 –  YOKOMEN-UTI KIRIOROSHI IRIMI-NAGUE URA

9 –  MUNA-TORI DAI-NIKYO OMOTE-TS

10 –  MUNA-TORI DAI-NIKYO UDEHISHIGI-T

11 –  SHOMEN-TSUKI DAÍ ITIKYO OMOTE

12 –  SHOMEN-TSUKI DAÍ ITIKYO URA

13 –  SHOMEN-TSUKI KOTEGAESHI OMOTE

14 –  SHOMEN-TSUKI KOTEGAESHI URA

15 –  HANMI-HANDATI GYAKUHANMI KATATE-TORI SHIHO-NAGUE OMOTE-TS

16 –  HANMI-HANDATI GYAKUHANMI KATATE-TORI SHIHO-NAGUE URA-TS

2º KYU – FAIXA AZUL

1 – USHIRO-KUBI-SHIME TENKAN-OTOSHI-TS

2 – USHIRO-KUBI-SHIME DAÍ-ITIKYO OMOTE-TS

3 – USHIRO–RYOKATA-TORI DAÍ SANKYO OMOTE-TS

4 – USHIRO–RYOKATA-TORI DAÍ SANKYO URA-TS

5 – USHIRO-RYOTE-TORI DAÍ-YONKYO OMOTE-TS

6 – USHIRO-RYOTE-TORI DAÍ-YONKYO URA-TS

7 – USHIRO-KUBI-SHIME DAÍ-NIKYO URA-TF

8 – USHIRO-KUBI-SHIME IRIMI-NAGUE URA-TF

9 – USHIRO–RYOKATA-TORI KOTEGAESHI-TF

10 – USHIRO–RYOTE-TORI KOTEGAESHI-TF

11 – USHIRO–RYOTE-TORI SHIRO-NAGUE OMOTE-TF

12 – USHIRO–RYOTE-TORI JYUJIGARAMI-NAGUE-TF

13 – RYOTE-TORI TENTI-NAGUE OMOTE-TS

14 – RYOTE-TORI TENTI-NAGUE URA-TS

15 – SHOMEN-TSUKI IRIMI-NAGUE OMOTE

16 – SHOMEN-TSUKI IRIMI-NAGUE URA

17 – GYAKUHANMI KATATE-TORI UTI MAWASHI KAITEN-NAGUE OMOTE-TS

18 – GYAKUHANMI KATATE-TORI UTI MAWASHI KAITEN-NAGUE URA-TS

19 – GYAKUHANMI KATATE-TORI SOTO MAWASHI KAITEN-NAGUE URA-TF

20 – AIHAMI KATATE-TORI JIYUWAZA (10 WAZAS)-TF

1º KYU – FAIXA MARROM

1 – 15 WAZAS DO 5 A 2 KYU – ESCOLHIDO PELO JUIZ

2 – KATATE-RYOTE-MOTI KOSHI-NAGUE-TS

3 – KATATE-RYOTE-MOTI MAE-KAITEN DAÍ-ITIKYO URA -TS

4 – SHOMEN-UTI SHIHO-NAGUE OMOTE

5 – SHOMEN-TSUKI SHIHO-NAGUE URA

6 – KATATE-RYOTE-MOTI JIYU-WAZA (15 WAZAS)-TF

1 º DAN – FAIXA PRETA

1 – 20 WAZAS DO 5 A 1 KYU

2 – TANTO-TORI YOKOMEN-UTI KIRIKAESHI DAI GOKYO URA

3 – TANTO-TORI SHOMEN-TSUKI DAÍ-GOKYO OMOTE

4 – TANTO-TORI SHOMEN-TSUKI KOTEGAESHI

5 – TANTO-TORI SHOMEN-TSUKI UDE HISHIGUI

6 – KEN SUBURI 1 A 7

7 – JO SUBURI 1 A 20

8 – JO SUBURI 31

9 – KATATE-TORI JIYO- WAZA (20 WAZAS)

Jo Suburi ( 20 Técnicas com Bastão)

1 – CHOKU ZUKI

2 – KAESHI ZUKI

3 – USHIRO ZUKI

4 – TSUKI GEDAN GAESHI

5 – TSUKI JODAN GAESHI

6 – SHOMEN UCHI KOMI

7 – RENZOKU UCHI KOMI

8 – MEN UCHI GEDAN GAESHI

9 – MEN UCHI USHIRO TSUKI

10 – GYAKU YOKOMEN USHIRO TSUKI

11 – KATATE GEDAN GAESHI

12 – TOOMA KATATE UCHI

13 – KATATE HACHI NO JI GAESHI

14 – HASSO GAESHI UCHI

15 – HASSO GAESHI TSUKI

16 – HASSO GAESHI USHIRO TSUKI

17 – HASSO GAESHI USHIRO UCHI

18 – HASSO GAESHI USHIRO BARAI

19 – HIDARE NAGARE GAESHI UCHI

20 – MIGI NAGARE GAESHI TSUKI

KEN SUBURI ( 7 Técnicas com Espada de Madeira)

1 – KEN SUBURI ITI

2 – KEN SUBURI NI

3 – KEN SUBURI SAN

4 – KEN SUBURI YON

5 – KEN SUBURI GO

6 – KEN SUBURI ROKU

7 – KEN SUBURI NANA

Mais Informações?